พระราชประวัติ พระยาลิไทย

พระยาลิไทย

พระราชประวัติ พระยาลิไทย พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 6 แห่งอาณาจักรสุโขทัย

พระนามลำลอง / พระนามอื่น พระมหาธรรมราชาที่ 1
พระยาลือไทย
พระบาทกมรเตงอัญศรีสุริยพงศ์รามมหาราชาธิราช
พระบาทกมรเตงอัญฦๅไทยราช
อาณาจักร/ราชวงศ์ อาณาจักรสุโขทัย ราชวงศ์พระร่วง
พระราชสมภพ ไม่ปรากกหลักฐาน
พระราชบิดา พระยาเลอไทย
พระราชมารดา ไม่ปรากฏพระนาม
พระมเหสี สมเด็จพระราชชนนีศรีธรรมราช
พระราชโอรส/ธิดา พระมหาธรรมราชาที่ 2
เสด็จขึ้นครองราชย์ พ.ศ. 1890
พระราชกรณียกิจ 1. ทรงทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาจนเจริญรุ่งเรืองเป็นอันมาก
2. ทรงนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วง ซึ่งเป็นงานนิพนธ์ที่เก่าแก่ที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย
3. ทรงสร้างเมืองสองแคว (เมืองลูกหลวง) บูรณะเมืองนครชุม และพัฒนาระบบถนนหนทาง
4. เจริญสัมพันธไมตรีกับเมืองอยุธยา และยกให้อยุธยาเป็นเมืองเอกราช ไม่ขึ้นกับสุโขทัย (สมัยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง)
สวรรคต พ.ศ. 1919
ระยะเวลาครองราชย์ 29 ปี
รัชกาลก่อนหน้า พระยางั่วนำถุม
รัชกาลถัดไป พระมหาธรรมราชาที่ 2
เกร็ดความรู้ พระยาลิไทย ภายหลังพระยางั่วนำถุมสวรรคต ได้เกิดกบฏแย่งราชบัลลังค์ขึ้น พระยาลิไทยจึงต้องทรงยกทัพมาปราบปราม และบรมราชาภิเษกขึ้นครองราช เมื่อปี 1890 ในรัชสมัยของพระองค์นั้น อาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองมาก ทั้งทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การก่อสร้าง การต่างประเทศ และการทหาร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top