พระราชประวัติ พระมหาธรรมราชาที่ 3 (พระเจ้าไสลือไทย)

พระราชประวัติ พระมหาธรรมราชาที่ 3 พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 8 แห่งอาณาจักรสุโขทัย

พระนามลำลอง / พระนามอื่น พระเจ้าไสลือไทย
อาณาจักร/ราชวงศ์ อาณาจักรสุโขทัย ราชวงศ์พระร่วง
พระราชสมภพ ไม่ปรากฏหลักฐาน
พระราชบิดา พระมหาธรรมราชาที่ 2
พระราชมารดา สมเด็จพระราชชนนีศรีธรรมราชมาดา มหาดิลกรัตนราชนาถกรรโลง
พระมเหสี ไม่ปรากฏพระนาม
พระราชโอรส/ธิดา ไม่ปรากฏพระนาม
เสด็จขึ้นครองราชย์ พ.ศ. 1943
พระราชกรณียกิจ 1. ด้านการศานา ทรงให้คณะสงฆ์ปกครองกันเอง โดยให้คำตัดสินของสังฆราชเป็นที่สุด
2. ด้านการทหาร ทรงขยายอาณาจักร โดยยกทัพไปตีเมืองพะเยา เชียงราย และฝาง
สวรรคต พ.ศ. 1962
ระยะเวลาครองราชย์ 19 ปี
รัชกาลก่อนหน้า  พระมหาธรรมราชาที่  2
รัชกาลถัดไป  พระมหาธรรมราชาที่  4
เกร็ดความรู้ เมื่อพระมหาธรรมราชาที่ 3 หรือพระเจ้าไสยลือไทยเสด็จสวรรคต หัวเมืองฝ่ายเหนือก็เกิดการปันป่วนเป็นอันมากและเกิดจลาจลขึ้นไปทั่ว สมเด็จพระอินทราชา พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 6 แห่งอาณาจักรอยุธยาจึงยกทัพขึ้นมาปราบปราม จนทุกเมืองยอมอ่อนน้อมและตกอยู่ในฐานะเมืองประเทศราชของอยุธยาจนหมดสิ้น

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top