รายพระนามพระมหากษัตริย์อาณาจักรอยุธยา และระยะเวลาครองราชย์

เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนั้น ตลอดระยะเวลา 417 ปี มีพระมหากษัตริย์ขึ้นครองราชย์ทั้งหมด 33 พระองค์ รวม 5 ราชวงศ์ ดังนี้

ลำดับ พระนาม ครองราชย์ หมายเหตุ
1 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง) 20 ปี ราชวงศ์อู่ทอง, องค์ปฐมบรมกษัตริย์
2 สมเด็จพระราเมศวร 1 ปี ราชวงศ์อู่ทอง, สละราชสมบัติ
3 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว) 18 ปี ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
4 สมเด็จพระเจ้าทองลัน (หรือทองจันทร์) 7 วัน ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
4.5 สมเด็จพระราเมศวร 7 ปี ราชวงศ์อู่ทอง, ครองราชย์ครั้งที่ 2
5 สมเด็จพระเจ้ารามราชา 15 ปี ราชวงศ์อู่ทอง
6 สมเด็จพระนครินทราธิราช (เจ้านครอินทร์) 15 ปี ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
7 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) 24 ปี ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
8 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 40 ปี ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
9 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 3 ปี ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
10 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 38 ปี ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
11 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (หน่อพุทธางกูร) 4 ปี ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
12 สมเด็จพระรัษฎาธิราช 5 เดือน ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
13 สมเด็จพระไชยราชาธิราช 13 ปี ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
14 สมเด็จพระยอดฟ้า (พระแก้วฟ้า) 2 ปี ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
14.5 ขุนวรวงศาธิราช 42 วัน ผ่านพิธีบรมราชาภิเษก แต่ไม่ได้รับการยอมรับ
15 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ 20 ปี ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
16 สมเด็จพระมหินทราธิราช 1 ปี ราชวงศ์สุพรรณภูมิ, เสียกรุงครั้งที่ 1
17 สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช 21 ปี ราชวงศ์พระร่วง
18 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 15 ปี ราชวงศ์พระร่วงม, ประกาศเอกราชจากพม่า
19 สมเด็จพระเอกาทศรถ 5 ปี ราชวงศ์พระร่วง
20 สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์ 1 ปี ราชวงศ์พระร่วง
21 สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม 17 ปี ราชวงศ์พระร่วง
22 สมเด็จพระเชษฐาธิราช 1 ปี 7 เดือน ราชวงศ์พระร่วง
23 สมเด็จพระอาทิตยวงศ์ 36 วัน ราชวงศ์พระร่วง
24 สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง 25 ปี ราชวงศ์ปราสาททอง
25 สมเด็จเจ้าฟ้าไชย 9 เดือน ราชวงศ์ปราสาททอง
26 สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา 2 เดือน 17 วัน ราชวงศ์ปราสาททอง
27 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 32 ปี ราชวงศ์ปราสาททอง
28 สมเด็จพระเพทราชา 15 ปี ราชวงศ์บ้านพลูหลวง
29 สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (พระเจ้าเสือ) 5 ปี ราชวงศ์บ้านพลูหลวง
30 สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9 (พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ) 24 ปี ราชวงศ์บ้านพลูหลวง
31 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ 26 ปี ราชวงศ์บ้านพลูหลวง
32 สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร (ขุนหลวงหาวัด) 2 เดือน ราชวงศ์บ้านพลูหลวง
33 สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ (พระเจ้าเอกทัศน์) 9 ปี ราชวงศ์บ้านพลูหลวง, เสียกรุงครั้งที่ 2

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top