พระบรมราชโองการ หมายถึงอะไร

พระบรมราชโองการ หมายถึง คำสั่งราชการของพระราชา

พระบรมราชโองการจะใช้เมื่อมีคำสั่งราชการจากพระราชาหรือพระมหากษัตริย์ สำหรับประเทศไทยไทย พระราชโองการ หมายถึง คำสั่งราชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

————– advertisements ————–

ตัวอย่างพระบรมราชโองการ เช่น พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ พระบรมราชโองการแต่งตั้งนายทหาร หรือพระบรมราชโองการให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง เป็นต้น

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top