ผญบ. ย่อมาจากอะไร

ผญบ. ย่อมาจาก ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน คือ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง (ไม่ใช่ผู้บริหารท้องถิ่น) ซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในหมู่บ้านหรือชุมชนนั้นๆ ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นกฎหมายแม่บทของการปกครองท้องที่

ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนั้นมีหน้าที่และอำนาจในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตหมู่บ้านของตน หน้าที่และอำนาจในทางปกครองดังกล่าวได้แก่ หน้าที่ชี้แจ้งข้อราชการให้ประชาชนทราบ หน้าที่ควบคุมลูกบ้านให้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจะต้องพึงกระทำตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ (หน้าที่ในการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของประชาชนด้วย) นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนประชาชน ตลอดจนทำตัวเป็นตัวอย่างตามที่ทางราชการแนะนำ เป็นต้น

ผู้ใหญ่บ้านถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในท้องถิ่น สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงใหาดไทย โดยขึ้นตรงต่อนายอำเภอเช่นเดียวกัลตำแหน่งกำนัน

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top