ปวส. ย่อมาจากอะไร

ปวส. ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

วุฒิการศึกษา ปวส. คือวุฒิระดับอนุปริญญาชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับวุฒิ ปวท. โดยที่ผู้จะได้รับวุฒิ ปวส. ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แล้วมาศึกษาต่อในระดับ ปวส.อีก 2 ปี (ในบางสาขาวิชาพบว่า มีการรับผู้จบการศึกษาระดับ ม.6 มาศึกษาต่อสายอาชีพ 3 ปี แล้วได้รับวุฒิ ปวส.ด้วยเช่นกัน)

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ โดยต้องศึกษาเพิ่มอีก 2 ปี

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top