ปวท. ย่อมาจากอะไร

ปวท. ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค

วุฒิการศึกษา ปวท.นั้น เป็นวุฒิการศึกษาในระดับอนุปริญญา โดยที่ผู้ที่จะได้รับวุฒิ ปวท.จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลาย (ม.6) แล้วมาศึกษาต่อในสายอาชีพอีก 2 ปี ซึ่งคุณวุฒินี้เทียบเท่ากับวุฒิ ปวส. หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนั่นเอง

ผู้ที่ได้รับวุฒิ ปวท. สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้เช่นเดียวกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. โดยจะใช้เวลาในการเรียนปริญญาตรี 2 ปี เช่นเดียวกัน

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top