ปวช. ย่อมาจากอะไร

ปวช. ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

วุฒิการศึกษา ปวช. คือวุฒิระดับกับผู้สำเร็จมัธยมปลาย หรื ม.6 แต่เป็นสายอาชีพ โดยที่ผู้จะได้รับวุฒิ ปวช. ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ม.3 แล้วมาศึกษาต่อสายอาชีพอีก 3 ปี

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สามารถศึกษาต่อให้สูงขึ้นได้ โดยสามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใช้เวลาศึกษา 2 ปี หลังจากจบระดับ ปวส. แล้ว สามารถในระดับปริญญาตรีได้ โดยต้องศึกษาเพิ่มอีก 2 ปี

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top