ประเทศเบลเยียม เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ข้อมูลทั่วไปของประเทศเบลเยียม

 • ชื่อภาษาไทย : ราชอาณาจักรเบลเยียม
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Kingdom of Belgium
 • เมืองหลวง : บรัสเซลส์ (Brussels)
 • ภาษาราชการ : ภาษาดัตช์ ภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมัน
 • สกุลเงิน : ยูโร (Euro, €)
 • พื้นที่ : 11,787 ตารางไมล์ (30,528 ตารางกิโลเมตร)
 • จำนวนประชากร : 11,099,554 คน
 • การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • Time Zone : UTC+1 (ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)
 • GDP : 534,775 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้ต่อหัวประชากร : 47,787 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • รหัสโทรศัพท์ (IDC) : +32
ธงชาติประเทศเบลเยียม

ธงชาติประเทศเบลเยียม

แผนที่ประเทศเบลเยียม

แผนที่ประเทศเบลเยียม

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top