ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ข้อมูลทั่วไปของประเทศเนเธอร์แลนด์

 • ชื่อภาษาไทย : ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Kingdom of the Netherlands
 • เมืองหลวง : อัมสเตอร์ดัม (Amsterdam)
 • ภาษาราชการ : ภาษาดัทช์
 • สกุลเงิน : ยูโร (Euro, €)
 • พื้นที่ : 16,039 ตารางไมล์ (41,543 ตารางกิโลเมตร)
 • จำนวนประชากร : 16,819,595 คน
 • การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 • Time Zone : UTC+1 (ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)
 • GDP : 838,036 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้ต่อหัวประชากร : 49,765 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • รหัสโทรศัพท์ (IDC) : +31
ธงชาติประเทศเนเธอร์แลนด์

ธงชาติประเทศเนเธอร์แลนด์

แผนที่ประเทศเนเธอร์แลนด์

แผนที่ประเทศเนเธอร์แลนด์

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top