ประเทศพัฒนาแล้ว คืออะไร

ประเทศพัฒนาแล้ว คือ ประเทศที่มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างดีเยี่ยม จนประชาชนในชาติมีความอยู่ดีกินดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยที่การพัฒนานี้ได้แก่ การพัฒนาทางการศึกษา การสาธารณสุข การคมนาคมขนส่ง การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการมีงานทำของประชาชน มีระบบภาษีที่เป็นธรรมและเคร่งครัด รวมถึงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิต

ตัวอย่างของประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าเป้นประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศยุโรป ญี่ปุ่น แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top