ประเทศกำลังพัฒนา คืออะไร

ประเทศกำลังพัฒนา คือ กลุ่มประเทศที่กำลังอยู่ในช่วงการพัฒนาระบบต่าง ๆ ของประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น การพัฒนาที่ว่านี้ เช่น การพัฒนาทางด้านการสาธารณสุข ระบบเศรษกิจและการเงินการคลัง การจ้างงาน การคมนาคมและการสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ

ประเทศกำลังพัฒนานี้ ถือว่ากำลังพัฒนาระบบต่าง ๆ ของประเทศให้ดีขึ้น แต่จะยังไม่เจริญเท่ากับประเทศพัฒนาแล้ว แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นประเทศด้อยพัฒนา ตัวอย่างของประเทศกลุ่มนี้เช่น ประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน ประเทศในตะวันออกกลาง ประเทศส่วนใหญ่ในเอเชีย และบางประเทศในแอฟริกา

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top