รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย 2562

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทย ในการเลือกตังทั่วไป วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีดังต่อไปนี้

1. พลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์
2. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
3. นายชัยเกษม นิติสิริ
4. นายภูมิธรรม เวชยชัย
5. นายเสนาะ เทียนทอง
6. ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง
7. นายปลอดประสพ สุรัสวดี
8. นายโภคิน พลกุล
9. นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล
10. นายเกรียง กัลป์ตินันท์
11. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
12. นายชูศักดิ์ ศิรินิล
13. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา
14. นายนพดล ปัทมะ
15. นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
16. นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย
17. นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์
18. นายพินิจ จันทรสุรินทร์
19. นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ
20. นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์
21. พันตำรวจโทบรรยิน ตั้งภากรณ์
22. นายชูชาติ หาญสวัสดิ์
23. นายอดิศร เพียงเกษ
24. นายธนิก มาสีพิทักษ์
25. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร
26. นายปวีณ แซ่จึง ปริญญาตรี
27. นายพนัส ทัศนียานนท์
28. พลตำรวจเอกวิรุฬห์ พื้นแสน
29. นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์
30. นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์
31. นายชุมพร พลรักษ์
32. พลตำรวจโทสมศักดิ์ จันทะพิงค์
33. นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล
34. พลเอกพัลลภ ปิ่นมณี
35. นายชุมสาย ศรียาภัย
36. นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น
37. นางดวงแข อรรณนพพร
38. นายวิจักร อากัปกริยา
39. นายนิสิต สินธุไพร
40. นางขานิฐาณันท์ เทียมประเสริฐ
41. นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร
42. นายสมบัติ รัตโน
43. นายจักรพงษ์ แสงมณี
44. นางนราภรณ์ ไวยนิยมพงศ์
45. นายธวัชชัย สุทธิบงกช
46. นางสาวภูวนิดา คุณผลิน
47. นายวิชัย สามิตร
48. นายสุรจิตร ยนต์ตระกูล
49. นางสาวจารุพรรณ กุลดิลก
50. นายชาญยุทธ เฮงตระกูล
51. นายปรีชา ธนานันท์
52. นายเอกพจน์ วงศ์อารยะ
53. นายทรงพล เกียรติวินัยสกุล
54. พลตำรวจโท วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์
55. นางนันทนา ตันติทวีโชค
56. นายนิยม ประสงค์ชัยกุล
57. นายศุภณัฐค์ น้อยโสภณ
58. นายวัฒนา เซ่งไพเราะ
59. นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์
60. นายไพโรจน์ วงศ์พรหม
61. นายณรงค์ รุ่งธนวงศ์
62. นายประสพ สารสมัคร
63. นางสาวทิพย์สุดา กิจจาพิพัฒน์
64. นายเทพฤทธิ์ สีน้ำเงิน
65.นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ
66. นายเกรียงไกร กิตติธเนศวร
67. นายจำนงค์ ไชยมงคล
68. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท
69. พลตำรวจตรี ลัทธสัญญา เพียรสมภาร
70. พันเอกประวัติ นิกาญจน์กูล
71. นายวิบูลย์ แช่มชื่น
72. นายเณริน จันทกร
73. พลอากาศเอกชูชาติ ชวนชม
74. นายกมล บันไดเพชร
75. นายเอกกฤษ อุณหกานต์
76. นายณกฤช เศวตนันทน์
77. นายโกวิทย์ ดอกไม้
78. พลตำรวจตรีพิเชษฐ์ ปิติเศรษฐพันธุ์
79. นางสิริภา มะดากะกุล
80. นายยุ้ง จักรไพศาล
81. นางสาว บุณฑริกา ประสงค์ดี
82. นายอลงกรณ์ ทวีรักษา
83. พลตำรวจตรีธวัช บุญเฟื่อง
84. นายวิมล จันทร์จิราวุฒิกุล
85. นายนพชัย ศรีสุวนันท์
86. นายภัทร ภมรมนตรี
87. นายปิยชาติ วีรเดชะ
88. นายอาคม สุวรรณนพ
89. นางพิมพ์ชนา โหสกุล
90. นายวรกร คำสิงห์นอก
91. นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์
92. นางสาวชัชฎา ชัยชูชนะภัย
93. นายเทอดธนัท สีเขียว
94. นายเอกรัฐ สมันตรัฐ
95. นายอภิวัฒน์ กองมณี
96. นายอภิยุทธ ณ กาฬสินธุ์
97. นางสาวน้ำฝน นุตมา

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top