รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ 2562

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่ ในการเลือกตังทั่วไป วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีดังต่อไปนี้

1. ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
2. ปิยบุตร แสงกนกกุล
3. วรรณวิภา ไม้สน
4. พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
5. กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ
6. พงศกร รอดชมภู
7. พรรณนิการ์ วานิช
8. สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
9. ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์
10. พิจารณ์ เชาว์พัฒนวงศ์
11. เจนวิทย์ ไกรสินธุ์
12. สุรชัย ศรีสารคาม
13. ชำนาญ จันทร์เรือง
14. อภิชาติ ศิริสุนทร
15. ศิริกัญญา ตันสกุล
16. รังสิมันต์ โรม
17. เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์
18. จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ
19. วินท์ สุธีรชัย
20. ไกลก้อง ไวทยการ
21. สุเทพ อู่อ้น
22. มูนีเร๊าะห์ ปอแซ
23. ปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์
24. ณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์
25. ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์
26. คารม พลพรกลาง
27. สมชาย ฝั่งชลจิตร
28. วาโย อัศวรุ่งเรือง
29. คำพอง เทพาคำ
30. อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล
31. สุพิศาล ภักดีนฤนาท
32. นิรมาน สุไลมาน
33. นิติพล ผิวเหมาะ
34. วิโรจน์ ลักขณาอดิศร
35. วิเชียรชนินทร์ สินธุไพร
36. วิรัช พันธุมะผล
37. ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล
38. วรภพ วิริยะโรจน์
39. กัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี
40. เบญจา แสงจันทร์
41. ชวลิต เลาหอุดมพันธ์
42. ณัฐวุฒิ บัวประทุม
43. ทวีศักดิ์ ทักษิณ
44. ประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์
45. สุรวาท ทองบุ
46. องค์การ ชัยบุตร
47. สำลี รักสุทธี
48. เกษมสันต์ มีทิพย์
49. ธีรัจชัย พันธุมาศ
50. สมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล
51. ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์
52. จุลพันธ์ โนนศรีชัย
53. มานพ คีรีภูวดล
54. สหัสชัย อนันตเมฆ
55. บุญรวี ยมจินดา
56. เทวฤทธิ์ นิกรเทศ
57. วัสพงศ์ วิทูรเมธา
58. อิสราวดี ยะอิน
59. สาธิต ปิติวรา
60. สาวิตรี สันติพิริยพร
61. ถิรกร ชัยมงคล
62. ศดิศ ใจเที่ยง
63. ณฐวร ลิมปนางกูร
64. ธีรเดช พิญญพงษ์
65. สุรินทร์ คำสุข
66. ศิริภา ฐิติพงศ์ประภัทร
67. นิพนธ์ วานิชสมบัติ
68. วราวุธ วุฒิ
69. คณิต ธัญญะภูมิ
70. วชิรมนตรี คงวชิรวิทย์
71. วรกร ฤทัยวาณิชกุล
72. พันธสร กฤษฏาธิวุฒิ
73. ดร.สุมล ชิตสกุล
74. คณาสิต พ่วงอำไพ
75. รัชต ไตรมาลัย
76. พีรวัส ลี้วิศิษฏ์พัฒนา
77. สมพร แซ่ลิ่ม
78. สมิต สว่างจิต
79. ประทักษ์ พาโคกทม
80. สรศักดิ์ กรีประเสริฐกุล
81. วันชาติ สารใจ
82. กฤษดา พัฒนพงษ์ไพบูลย์
83. ทิพย์วารินทร์ ธนเศรษฐบดี
84. ธนวัฒน์ ปูพบุญ
85. ปรีชา ปัญญาเยาว์
86. กิตธนาณัฏฐ์ จันทราทิพย์
87. ณัทพัช อัคฮาด
88. ยศพนธ์ ปฐมวงศ์ชัย
89. เพชรรัตน์ ใหม่ชมภู
90. สุพจน์ บังศรี
91. ชัยชนะ ชลิตานนท์
92. วิชช์วินัย สุวรรณประทีป
93. กิตติกร สมจิตต์
94. ฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล
95. วชิระ สุนทรา
96. ทัศนัย รัตนะคุ้มพงษ์
97. สุริชัย สดับสาร
98. นิพนธ์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์
99. สุริยา วิชาโคตร
100. สรานนท์ ใยบำรุง
101. ปานทอง สุระพร
102. ณัฏฐภูมิ เอื้ออำนวย
103. ธนธรณ์ ทองหอม
104. ทรงศักดิ์ สวนอักษร
105. เชาวัส วรรณบวร
106. ทวนชัย นิยมชาติ
108. สว่าง วรรณสุทธิ์
109. ธรรมนูญ ปานรักษา
110. ณัฐวัฒน์ วุฒิชัยวรานนท์
111. หรินทร์ ยุวรัตนาพร
112. กิตจ์พัศฎ์ เหลือผล
113. ปิญะ ภาอุดมทรัพย์
114. ทินกร พืชคำ
115. ณรงค์ศักดิ์ เนียมสอน
116. พนมเธียร ศิระธนรักษ์
117. นชภัช จาตุรงค์คกุล
118. อภิวิชญ์ รยนตรีกาล
119. สภา พละวารี
120. ภาคภูมิ เรืองขจร
121. ต่อบุญ พิพิธโกศลวงศ์
122. ชารีฟ อนันตศาสน์
123. ทศทน อินทะจันทร์
124. รณวิต หล่อเลิศสุนทร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top