รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรครวมพลังชาติไทย 2562

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อของพรรครวมพลังชาติไทย ในการเลือกตังทั่วไป วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีดังต่อไปนี้

1. ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล
2. นางสาวเพชรชมพู กิจบูรณะ
3. นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์
4. นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ
5. นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง
6. นางสาวจุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์
7. ดร.สุริยะใส กตะศิลา
8. นางสุเนตตา แซ่โก๊ะ
9. ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
10. นางสาวปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ
11. พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์
12. นางสาวเบญญา นันทขว้าง
13. รศ.ดร. จักษ์ พันธ์ชูเพชร
14. นางสาวชนิดาภา แก้วภราดัย
15 ผศ.ร.ต.อ.ดร.จอมเดช ตรีเมฆ
16. ดร.พอจิต วรรณวัต
17. นายประสาร มฤคพิทักษ์
18. นางสาวพรเพ็ญ สิริปทุมรัตน์
19. นายสำราญ รอดเพชร
20. นางสาวธารจิรา เหล่าปิยะสกุล
21. นายศุภผล เอี่ยมเมธาวี
22. ดร.ณัฐณิชา สมฤทธิ์
23. นายวีระชัย คล้ายทอง
24. นางสาวณัฐธนินทร์ เลิศเตชะสกุล
25. นายเจะอามิง โตะตาหยง
26. นางสาวณิชชา ธงธวัช
27. นายอุทัย ยอดมณี
28. นางสาวเอมอร ตันเถียร
29. นายดนุช ตันเทอดทิพย์
30. นางพิมลพรรณ สิงหรา ณ อยุธยา
31. นายสุเนตร แก้วคำหาร
32. นางสาวไพลิน กอวัฒนา
33. นายเถกิง สมทรัพย์
34. นางสาวแน่งน้อย อัศวกิตติกร
35. พล.ต.อ. ก่อเกียรติ วงศ์วรชาติ
36. นางเลขา ภูริภูมิ
37. พ.อ.(พิเศษ)ดร.ไพโรจน์ นิยมพันธุ์
38. นางสุวิสา สกุลสุขเจริญ
39. นายกฤษณ์ ศรีเปารยะ
40. ดร.สุธีมนต์ ทรงศิริโรจน์
41. นายประกิต จันทร์สมวงศ์
42. นางสาวอัญชลี จิวะไพบูลย์ศักดิ์
43. นายสุดจิต อภิรดี
44. นางกัลยาณี สุคนธาภิรมย์
45. นายลัทธจิต มีรักษ์
46. นางสาวจีรนันท์ อินทรสุริวงศ์
47. นายสุทธิพงษ์ เทพพิทักษ์
48. นางสาววาสนา พรมเสนา
49. นายศักร์สฤษฎิ์ ศรีประศาสตร์
50. นางสมลักษณ์ สุภาพ
51. นายวีรโชติ หะยีหมะ
52. นางสาวรัตนา เจริญผล
53. นายจิร เทพพิพิธ
54. นางสาวพรวดี สุขมาก
55. นายปราบ เพิ่มแสงงาม
56. นางเพ็ญศรี บัวเผื่อน
57. นายอัคคภัทร์ อัครชัยพันธุ์
58. นางจิรารัตน์ ธนสารสมบัติ
59. นายสุวิชาณ สุวรรณณาคะ
60. นางปภาพัชร์ วิรุฬราช
61. นายภาณุพงค์ วีรตันตยาภรณ์
62. นางนรดี วินสน
63. นายอำนวย การค้า
64. นางสาวณัฐธิดา เย็นบำรุง
65. นายรักษ์เกียรติ ศีรีรัตน์
66. นางสาวกุลดา วงศ์ชาตรี
67. นายรัฐภูมิ ว่องวนกิจ
68. นางกณิกนันต์ เมี้ยนละม้าย
69. นายเวชยันต์ วัฒนกูล
70. นางสาวสมเพียร แข็งแรง
71. นายวรสิทธิ์ หยกสกุล
72. นางสาวชุติมา เชยชุ่ม
73. นายประเสริฐ ตั้งรักษ์เมือง
74. นางสาววิลาวัลย์ คล้ายทอง
75. นายประสงค์ สุภาสัย
76. นางสาวพัชรวรรณ สกุลธรรมไพศาล
77. นายปิยภัทร สุขผล
78. นางสุกฤตา สื่อเจริญ
79. นายสุรพล สุวรรณกุล
80. นางสาวธิดารัตน์ จันทร์ศิริ
81. นายธัชทวัชร์ เธียรสิรีภูธรา
82. นางผ่องนภา เสมสันทัด
83. นายสัมฤทธิ์ ศรีนาราง
84. น.ส เนตรชนก ฟั่นแจ้ง
85. นายชัยรัตน์ พันทัง
86. นางสาวธดา วงษ์ประเสริฐ
87. นายยุทธศักดิ์ เสน่หา
88. นางสาวชริศสลา มีเดช
89. นายอดิชาติ เศรษฐพิทยากุล
90. นางศุภพิชญ์ อินต๊ะวงค์
91. นายพัฒน์ชน สีมาปทุม
92. นางสาววินิตา ยุทธา
93. นายเศรษฐาวุฒิ ดอกคำ
94. นางสุดนภา เจริญเวชการ
95. นายสันติพงษ์ มูลฟอง
96. นางขนิษฐา สายทอง
97. นายประชารัฐ ปณิธานยุติธรรม
98. นางสาวปราณี สุคันธเสวี
99. นายกฤษณะ หวานสนิท
100. นางน้ำทิพย์ พิมพา
101. นายสุทัศน์ พรหมรัตน์
102. นางสาวเนตรชนก เหมือนชุ่ม
103. นายยงยุทธ พิมหานาม
104. นางสาวเจียรนัย ศรีคำวงศ์
105. นายจิรวงศ์ เหล่าปิยะสกุล
106. นางอวยพร ตวงรักษา
107. นายจิรพงศ์ เหล่าปิยะสกุล
108. นางอารยา ทรัพย์เจริญ
109. นายยงยุทธ์ โรจน์นิรันดร์
110. นางสาว วิมลรัตน์ หมวดชนะ
111. นายฉลาด ศาลาดี
112. นางนิภารัตน์ มหาทรัพย์
113. นายพรรธระพี ชินะโชติ
114. นางสาวประภาพรรณ สายสุทธิ์
115. นายณัฏฐ์ โอ้จินดา
116. นางสร้อยสิรี ตวงทอง
117. นายกิตติศักดิ์ อินทรกำแหง ณ ราชสีมา
118. นางสาวรสสุคนธ์ ศรีมณีเลิศ
119. นายเขมชาติ คณาภูเศรษฐ์
120. นางสาวจารุวรรณ ทองศรี
121. นายณัฎฐชัย ขวัญเมือง
122. นางสาววรรณศิริ ทองทา
123. นายรัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร
124. นางสาวดาราวรรณ คล้ายก้าน
125. นายณิชพน อินบุญ
126. นางสาวแอนนา คำนุ
127. นายหลง ศรีพรมมา
128. นางสาวอัจฉราภรณ์ กำจรกิตติคุณ
129. นายอนุชา บุญญปีติมา
130. นางสาวกรรณิการ์ อินทรีย์
131. นายอดิรถ วรแสน
132. นางสาวขวัญนภา ม่วงจู
133. นายธันยพงศ์ ฉันงูเหลือม
134. นางสาวศิรินารถ พรหมเงิน
135. นายดิเรก วิเศษสิงห์
136. นางสาวศิริพร นิลบุตร
137. นายศักดา โพธิ์เงินงาม
138. นางสาววรรณวลี อุดมสุข
139. นายสร้อย อารีช่วย
140. นางสาวขันทอง บุตรน้อย
141. นายสมโพช ภูฆัง
142. นางสาวภาวิณี รัชตรุ่งโรจน์กุล
143. นายองค์รวม พอเพียงบูรณาเลิศ
144. นางสาวธนพร กันทะตุล
145. นายสมพงษ์ สุวรรณคู
146. นางศรัญญู ภูฆัง
147. นายสมนึก เจริญผล
148. นางวัลลิภา มาลา
149. นายสตางค์ วงศ์รอด
150. นางสาวอำพัน เกษรมาลา

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top