รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ 2562

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ ในการเลือกตังทั่วไป วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีดังต่อไปนี้

1. นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ
2. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
3. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
4. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
5. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์
6. นายสันติ กีระนันท์
7. นายวิรัช รัตนเศรษฐ
8. นายสันติ พร้อมพัฒน์
9. นายสุพล ฟองงาม
10. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
11. นายเอกราช ช่างเหลา
12. นางพิชชารัตน์ เลาหพงษ์ชนะ
13. นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์
14. นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์
15. นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์
16. นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ
17. นายวิเชียร ชวลิต
18. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร
19. นางสาววทันยา วงษ์โอภาสี
20. นายพรชัย ตระกูลวรานนท์
21. นายยุทธนา โพธสุธน
22. นายต่อศักดิ์ อัศวเหม
23. นายชวน ชูจันทร์
24. นายภิรมย์ พลวิเศษ
25. นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล
26. นายภาคิน สมมิตรธนกุล
27. นายธนกร วังบุญคงชนะ
28. นายเดชนัฐวิทย์ เตริยาภิรมย์
29. นางวลัยพร รัตนเศรษฐ
30. นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล
31. นายโกมินทร์ ทีฆธนานนท์
32. นางสาวกิตติประภา จิวะสันติการ
33. นายพลภัทร คงแก้วขาว
34. นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์
35. นายตติรัฐ รัตนเศรษฐ
36. นายเวียง วรเชษฐ์
37. นายธีระยุทธ วานิชชัง
38. นายอดิศักดิ์ โภคะกุลกานนท์
39. นายวรพร อัศวเหม
40. นายณพพงศ์ ธีระวร
41. นายธนพร สมศรี
42. นายณรงค์เลิศ สุรพล
43. นายทวีศักดิ์ ตั้งเด่นชัย
44. นายจำลอง พรมสวัสดิ์
45. นายการุณ สุจริตประภากร
46. นายทวี สุระบาล
47. นายบอล ถาคำฟู
48. นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช
49. นางจุรีพร สินธุไพร
50. นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์
51. นายสันตศักย์ จรูญงามพิเชษฐ์
52. นายธนสาร ธรรมสอน
53. นายมงคล จงสุทธนามณี
54. นายเลือดไทย วงศ์ใหญ่
55. นายโอฬาร วีระนนท์
56. นายสรชาติ วิชยสุวรรณพรหม
57. นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์
58. ม.ล.กุลธร เกษมสันต์
59. นายเรวัตร อินทพงษ
60. นายยศศักดิ์ ชีววิญญู
61. นางภัทธมน เพ็งส้ม
62. นายสฤษฎ์พัฒน์ ภมรวิสิฐ
63. นายดนัยฤทธิ์ วัชราภรณ์
64. นายรังสรรค์ กียปัจจ์
65. นายพิชัย บุณยเกียรติ
66. นายสุชาติ ตันติวณิชชานนท์
67. นายศุภสิธ เตชะตานนท์
68. นายบุญเลิศ ครุฑขุนทด
69. นายมานิต นพอมรบดี
70. นายประนอม โพธิ์คำ
71. นางสถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
72. นายณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ
73. นายศักดิ์ชัย วิจัยธรรมฤทธิ์
74. นายอาทิตย์ ชุณหชัชราชัย
75. นายเตฌิณ โสมคำ
76. นายนรเทพ บุญเก็บ
77. นายฉัตรชัย ธนาฤดี
78. นายแสนศักดิ์ ศิริพานิช
79. นางสาวเมธาวี ธารดำรงค์
80. นางวิจิตรา วัชราภรณ์
81. นายสัมพันธ์ เตชะเจริญกุล
82. นางสาวจิราทิพย์ ปักษิณ
83. นายอัษฎางค์ แสวงการ
84. พ.ต.ท.สมชาย โตเจริญ
85. นายชัยวัฒน์ หงส์ศุภางค์พันธุ์
86. พล.ต.สมาน เกษรอินทร์
87. นายอับดุลอาซิซ เจ๊ะมามะ
88. นางสุพรรัตน์ อิทธิประเสริฐ
89. นายโกศล เหมพลชม
90. นายสุเทพ จำนงค์
91. พล.ต.ต.พรชัย ตรีสุพล
92. นายสมมิตร สันทราย
93. นายสมศักดิ์ โมรีชาติ
94. นายสุธี พงษ์เพียรชอบ
95. นายคมสัณห์ ฐานะโชติพันธุ์
96. นายรัฐชยุตม์ รุ่งจารุพันธ์
97. นายชวนันท์ สุรเดชะ
98. นายชยกฤต ยินดีสุข
99. นายสฐิพัจ สายวิวัฒน์
100. นายนรุตม์ สียางฟู
101. นายกฤชณพล วิริยะบุญญา
102. นายกอบชัย ชีววิญญู
103. นายอนุวัฒน์ วิเศษจินดาวัฒน์
104. นายคิว อรุโณรส
105. นายดำรงค์ รุ่งเรือง
106. นายอดุลย์ คามดิษฐ์
107. ว่าที่ร้อยตรี พณนคร ดิวรางกูร
108. นางสาวขวัญชนก เจริญธนาธิป
109. นายอภิวัฒน์ คุณารักษ์
110. นายวรฐ สุนทรนนท์
111. นายสมชาย จริยานันทกุล
112. นายจักรวี วิสุทธิผล
113. นายอภิรัฐ มุกขะกัง
114. นายไพศาล แจ่มจำรัส
115. นายกฤษดา อินทร์พาเพียร
116. นายณัฐชัย จงอุดมฤกษ์
117. นายลิปิกร จรียภาส
118. นายกมลชัย จารุบริสุทธิคุณ
119. นายสิทธิพร แช่ม
120. นายประจวบ กมลวิริยะวัฒน์

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top