150 รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ 2562

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ ในการเลือกตังทั่วไป วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีดังต่อไปนี้

1. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
2. นายชวน หลีกภัย
3. นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
4. นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์
5. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
6. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์
7. นายกรณ์ จาติกวณิช
8. นายจุติ ไกรฤกษ์
9. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์
10. นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
11. นายอิสสระ สมชัย
12. นายอัศวิน วิภูศิริ
13. นายเกียรติ สิทธีอมร
14. นายกนก วงษ์ตระหง่าน
15. นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์
16. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
17. นายพนิต วิกิตเศรษฐ์
18. นายอภิชัย เตชะอุบล
19. นายวีระชัย วีระเมธากุล
20. นางสาวจิตภัสร์ กฤดากร
21. นายสุทัศน์ เงินหมื่น
22. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
23. นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ
24. นางสาวพิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล
25. นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง
26. นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์
27. นายนราพัฒน์ แก้วทอง
28. นายไชยยศ จิรเมธากร
29. นายเจือ ราชสีห์
30. นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข
31. นต. สุธรรม ระหงษ์
32. นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์
33. นายสุรบถ หลีกภัย
34. นายยุพ นานา
35. นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล
36. นายราเมศ รัตนะเชวง
37. นายสามารถ ราชพลสิทธิ์
38. นายณัฎฐ์ บรรทัดฐาน
39. นายถวิล ไพรสณฑ์
40. นายวิฑูรย์ นามบุตร
41. นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท
42. นายบุญยอด สุขถิ่นไทย
43. นายอร่ามอาชว์วัต โล่ห์วีระ
44. นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์
45. นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์
46. นายวัชระ เพชรทอง
47. นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฎ์
48. นายเอกชัย ขจรบุญถาวร
49. นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์
50. นายศุภชัย ศรีหล้า
51. นางมณทิพย์ ศรีรัตนา
52. นางสาวมัฐธิณี มูลทิพย์
53. นายสุกิจ ก้องธรนินทร์
54. นายชนินทร์ รุ่งแสง
55. นายประกอบ จิระกิติ
56. นายไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์
57. นายวิชัย ล้ำสุทธิ
58. นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต
59. นายบรรพต ต้นธีรวงศ์
60. นายสัญชัย อินทรสูต
61. นายสุนทร รักษ์รงค์
62. นายอัครพล ลีลาจินดามัย
63. นายชยงการ ภมรมาศ
64. นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ
65. นายศิริรัฐ ศิริพันธุ์
66. นายธนน เวชกรกานนท์
67. นายวิจิตร อยู่สุภาพ
68. นายสกล เขมะพรรค
69. นายธนวัฒน์ ปัญญาสกุลวงศ์
70. นายรอเซ็ด เบ็นแหละแหนะ
71. นายสุวิศว์ เมฆเสรีกุล
72. นายชาลา อนุสุริยา
73. นายพัสณช เหาตะวานิช
74. นายเชาว์ มีขวด
75. นายภูเบศร์ อภัยวงศ์
76. นายภูเบศ จันทนิมิ
77. นายศรุต วัฒนสมบูรณ์
78. นายการุณ ใสงาม
79. นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
80. นายศิริภา อินทวิเชียร
81. นายพรรคพล กีรติภราดร
82. นางสาวณิชารีย์ เสนะวัต
83. นางสาวพลอยนภัส โจววณิชย์
84. นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์
85. นางสาวพรปวีณ์ เกิดโภคทรัพย์
86. นายณัฐภัทร เนียวกุล
87. นายวิภูษิต มีสิทธิ์
88. นางสาวณสุภา กัสนุกาซ์
89. นายอธิวัฒน์ ทรัพย์พืชกมล
90. พล.ร.อ.สุวิทย์ ธาระรูป
91. นายขภัช นิมมานเหมินท์
92. นายชาวินท์ อุทัยพัฒน์
93. นายรัฐไกร เอกเพชร
94. นายเก้าธรัช เทียนมงคล
95. นายขจรพัฒน์ วิรยศิริ
96. พล.ร.อ.นาวี ศานติกะนาวิน
97. นายเมฆินทร์ เอี่ยมสะอาด
98. นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย
99. นายสุธี กรกมลพฤกษ์
100. นางสุรัตน์ เมฆะวรากุล
101. นายแสงสรรเพ็ชร วิเศษบริรักษ์
102. นายประเกียรติ นาสิมมา
103. นายอาคม วุฒิพงศ์
104. นายอารยะ โรจนวณิชชากร
105. นายชัยนัท สุขไชยะ
106. นางสาวอาภา รัชตะกุลธำรง
107. นายพนาสิน จึงสวนันทน์
108. นายพีรสรณ์ จิรพิชิตชัย
109. นางสาวจารุวรรณ บำรุงรักษ์
110. นางชนกนันท์ ศุภศิริ
111. นางสาวนลินนิภา ธานะราช
112. นายธนบดี ปิ่นแก้ว
113. นายประจักษ์ วังกานนท์
114. นายพลสิทธิ์ พงศ์พัฒนะกิจ
115. นายปั้น จูฑศฤงค์
116. นายชุมพล นวลวิจิตร
117. นายสันติชนข์ สุคนธ์ทองเจริญ
118. นายครรชิต เหมะรักษ์
119. นายชิษณุชา นวลปาน
120. นายอุดมการณ์ วรกิจ
121. นายศุภสิทธิ์ ลิ้มตระกุล
122. นายชนินทร์ ศรีผดุงกุล
123. นายชูเกียรติ ทุ่งปรือ
124. นายณัฐวุฒิ แถวโสภา
125. นางสาวดวงพร ศิริสัมพันธ์
126. นายทวีศักดิ์ วิศิษฎางกูร
127. นายนิคม ศรีเงิน
128. นายประโชติ สิริวัฒน์
129. นายปราโมทย์คริษฐ ธรรมคุณากร
130. นายพชรพงศ์ ตรีเทพา
131. นางสาวรักษ์หฤทัย ยกสุขฤทัยไขข่าว
132. นางสาวลักษณีรายา คณานุรักษ์
133. นายวัชระ สนธิชัย
134. นายสงคราม เมืองมนตรี
135. นายสมพจน์ โรหิตาภิรมย์
136. นายสล้าง ชินะกานนท์
137. นายสุไกร เจริญใจ
138. นายสุพจน์ นิรมิต
139. นายสุรัตน์ พิมนิสัย
140. นางอารีรัตน์ เลาหพล
141. นายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม
142. นายลาภิศ พระภูจำนงค์
143. นายมนัส เพ็ญนุกูล
144. นายสุริยะ ศึกษากิจ
145. นายสุกฤษฏิ์ชัย ธีระเริงฤทธิ์
146. นายบุญมี บุญมีตระกุล
147. นายพิมพ์พล แสงเมือง
148. นายวิจารย์ จงภักดี
149. นายนพรัตน์ ฉิมรัมย์
150. นายอาคม เอ่งฉ้วน

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top