บงล. ย่อมาจากอะไร ทำธุรกิจอะไรได้บ้าง

บงล. ย่อมาจาก บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์จำกัด

บงล. หรือ ที่เรียกสั้นๆกันว่า บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นั้น ได้รับอนุญาติจากกระทรวงการคลังให้ประกอบกิจการ 2 ประเภทด้วยกันดังนี้
1. ธุรกิจประเภทเงินทุน
ธุรกิจประเภทเงินทุนนี้ หมายถึง การปล่อยกู้เงินให้กับบุคคลหรือองค์องค์กรธุรกิจต่างๆที่ต้องการเงินทุน โดยบริษัทจะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยจากผู้กู้ รวมถึงค่าธรรมเนียมประเภทอื่นๆ ส่วนเงินสำหรับปล่อยกู้นั้นจะเป็นเงินลงทุนของบริษัทเอง หรือใช้วิธีการระดมเงินฝากจากประชาชนทั่วไป โดยให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย ก็ได้

2. ธุรกิจประเภทหลักทรัพย์
ธุรกิจนี้หมายถึง การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ หุ้นที่ทำการซื้อขายกันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากนักลงทุนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนสถาบัน ไม่สามารถซื้อขายหุ้นกันได้โดยตรง แต่ต้องทำการซื้อขายกันผ่านลริษัทหลักทรัพย์เท่านั้น

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top