น.ส.3 ย่อมาจากอะไร คืออะไร หมายถึงอะไร

น.ส.3 ย่อมาจาก หนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน

น.ส.3 คือ หนังสือคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

น.ส.3 แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ
1. น.ส.3 ก. หมายถึง หนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน ออกให้ในท้องที่ที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ (หรือครุฑเขียว)
2. น.ส.3 ข. หมายถึง หนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน ออกให้ในท้องที่ที่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ
3. น.ส.3 หมายถึง หนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน ออกให้ในท้องที่อื่น (ท้องที่ที่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ หรือ ท้องที่ที่ รมต. ยังไม่ประกาศยกเลิกอำนาจของนายอำเภอ) (หรือครุฑดำ)

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top