ธรรมะกับชีวิต

ธรรมะกับชีวิต เป็นสิ่งที่ดำเนินไปด้วยกันตลอดเวลา ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ถ้าการดำเนินชีวิตประจำวันของเราปราศจากหลักธรรมะที่ดีแล้ว ย่อมทำให้ชีวิตดำเนินไปด้วยความยากลำบาก ไม่ราบรื่น ตลอดจนไม่มีหลักยึดที่ดีที่ถูกต้อง วันนี้เราจะมาดูกันครับว่าหลักธรรมะกับชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้าง

ธรรมะกับชีวิต

หลักธรรมะกับชีวิตประจำวัน
– ศีล 5
อริยสัจ 4
กุศลกรรมบถ 10
กถาวัตถุ 10
กัลยาณมิตรธรรม 7
กัลยาณธรรม
บารมี 10
– มรรค 8
– อินทรีย์ 5
– สัจจะ
– ทาน
– มิจฉาทิฐิ
– หิริโอตตัปปะ
– กายทุจริต 3
– สัมมัปปธาน 4
– อนุสสติ 10
– อบายมุข 6
– จักรวรรดิวัตร 12
– สัมมัปปธาน 4
โพชฌงค์ 7
– พละ 5
– กฏไตรลักษณ์
ขันธ์ 5
– มงคลชีวิต 38
– สังคหวัตถุ 4
– นิวรณ์ 5
– ทศพิศราชธรรม 10 … ธรรมะสำหรับผู้ปกครอง
– พรหมวิหาร 4
อิทธิบาท 4 … หนทางสู่ความสำเร็จ

จะเห็นว่าหลักธรรมะกับชีวิตด้านบน เป็นหลักที่เราทุกคนสามารถนำมาใช้ นำมาปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันของเราเอง นอกจากชีวิตของเราจะสามารถดำเนินไปได้อย่างปกติสุขแล้ว จะยังสามารถทำให้คนรอบข้างและสังคมที่เราอยู่ประสบแต่ความสุขและความเจริญไปด้วย…

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top