ธงอาเซียน และความหมายของธงสัญลักษณ์อาเซียน

สารบัญ/หมวดหมู่ : ธงอาเซียน

————– advertisements ————–

ธงอาเซียน คืออะไร
ธงอาเซียน (ASEAN Flag) คือ สัญลักษณ์ของการรวมตัวกันของชาติสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ภายใต้คำขวัญ “One Vision, One Identity, One Community” หรือ “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม”

ธงอาเซียน

ธงอาเซียน – สัญลักษณ์การรวมตัวกันของชาติสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ

รูปร่างลักษณะของธงอาเซียน
ธงอาเซียน ได้รับการออกแบบได้มีลักษณะเรียบง่าย แต่สามารถสื่อความหมายการรวมตัวกันของชาติสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยธงอาเซียนนี้ ได้ถูกออกแบบให้มีพื้นสีน้ำเงิน มีต้นข้าวสีเหลืองทองจำนวน 10 ต้น (แทนความหมายของชาติสมาชิกทั้ง 10) อยู่ตรงกลาง ซึ่งต้นข้าวทั้ง 10 ต้นนี้อยู่ในวงกลมสีแดง และขอบของวงกลมสีขาว

ความหมายของสีต่างๆในธงอาเซียน
สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

ส่วนต้นข้าวสีเหลืองทั้ง 10 ต้นในธงอาเซียน หมายถึง จำนวนชาติสมาชิกของ ASEAN จำนวน 10 ประเทศ อันได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไน เวียดนาม กัมพูชา ลาว และพม่า พร้อมสัญลักษณ์การมัดรวมกัน เพื่อแทนความหมายของการรวมตัวเป็นหนึ่งเดียว

ดังนั้นเมื่อนำสัญลักษณ์และความหมายของสีต่างๆมารวมกัน จึงทำให้ธงอาเซียนมีความหมายดังนี้ “การรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติสมาชิกทั้ง 10 ด้วยความบริสุทธิ์และกล้าหาญ เพื่อสันติภาพ ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าของมวลหมู่สมาชิกและประชากรอาเซียนทั้งปวง

ต้นข้าวในธงอาเซียน

ข้าว อาหารหลักและสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน ได้ถูกบรรจุไว้ในธงอาเซียน เพื่อแทนชาติสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ

วิธีการประดับธง
กลุ่มชาติสมาชิกอาเซียนได้มีข้อตกลงร่วมกันในเรื่องการประดับธง ทั้งที่สำนักงานใหญ่ของอาเซียน ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย และในการประชุมอย่างเป็นทางการทุกครั้ง โดยให้ประดับธงชาติของประเทศสมาชิกเรียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ (ซึ่งใช้เป็นภาษากลางของอาเซียน) ปิดท้ายด้วยธงสัญลักษณ์อาเซียน โดยเรียงจากขวามาซ้ายดังนั้นการประดับธง จึงมีลำดับดังนี้

ลำดับที่ 1 – ธงชาติบรูไนดาลุสลาม (Brunei)
ลำดับที่ 2 – ธงชาติกัมพูชา (Cambodia)
ลำดับที่ 3 – ธงชาติอินโดนีเซีย (Indonesia)
ลำดับที่ 4 – ธงชาติลาว (Laos, PDR)
ลำดับที่ 5 – ธงชาติมาเลเซีย (Malaysia)
ลำดับที่ 6 – ธงชาติเมียนมาร์ (Myanmar, พม่า)
ลำดับที่ 7 – ธงชาติฟิลิปปินส์ (Philippines)
ลำดับที่ 8 – ธงชาติสิงคโปร์ (Singapore)
ลำดับที่ 9 – ธงชาติไทย (Thailand)
ลำดับที่ 10 – ธงชาติเวียดนาม (Vietnam)
ลำดับที่ 11 – ธงสัญลักษณ์อาเซียน

รูปแบบการจัดเรียงธงอาเซียน

การจัดเรียงธงอาเซียน ณ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา

เฉดสีมาตรฐานของธงอาเซียน
สีน้ำเงิน – แถบสีมาตรฐาน Pantone No. 19-4053 TC
สีแดง – แถบสีมาตรฐาน Pantone No. 18-1655 TC
สีขาว – แถบสีมาตรฐาน Pantone No. 11-4202 TC
สีเหลือง – แถบสีมาตรฐาน Pantone No. 13-0758 TC

ส่วนการพิมพ์ตามมาตรฐาน CMYK นั้น ให้ใช้รหัสสีดังนี้
สีน้ำเงิน – แถบสี 258 หรือสีชุด 100C 60M 0Y 6K
สีแดง – แถบสี แดง 032 หรือสีชุด 0C 91M 87Y 0K
สีเหลือง – แถบสีชุดสีเหลืองหรือสีชุด 0C 0M 100Y 0K

Ads by AdsOptimal

ขนาดของธงอาเซียน
ขนาดของธงอาเซียนนั้น มีหลักเกณฑ์การจัดทำโดยให้ยึดสัดส่วนของความกว้างต่อความยาวของธงคือสองต่อสาม (กว้าง:ยาว = 2:3) โดยมีรายละเอียดของขนาดธงที่ใช้สำหรับงานชนิดต่างไดังนี้ (กว้าง x ยาว)
– ธงตั้งโต๊ะ : 10 ซม. x 15 ซม.
– ธงประดับห้อง : 100 ซม. x 150 ซม.
– ธงประจำรถ : 10 ซม. x 15 ซม.
– ธงภาคสนาม หรือ ธงติดเสาธง : 200 ซม. x 300 ซม.

จะเห็นว่าธงอาเซียนนั้นไม่ได้เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มอาเซียนในเวทีโลกเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงปณิธานอันแน่วแน่ของมวลหมู่ชาติสมาชิก ที่จะร่วมมือกันในทุกๆด้าน เพื่อความเจริญก้าวหน้าร่วมกัน และความอยู่ดีกินดีของประชากรอาเซียนทั้งมวลด้วย…

เกร็ดความรู้อาเซียน

– อาเซียนคืออะไร
– ประวัติอาเซียน
– อาเซียน 10 ประเทศ
– สัญลักษณ์อาเซียน
– คำขวัญอาเซียน
– 3 เสาหลักอาเซียน
– เลขาธิการอาเซียน
– ภาษาอาเซียน
– เพลงอาเซียน
– ประชากรอาเซียน
– สกุลเงินอาเซียน
– เมืองหลวงอาเซียน
– สัตว์ประจำชาติอาเซียน
– ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
– อาเซียน+3

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top