ตชด. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

ตชด. ย่อมาจาก ตำรวจตะเวนชายแดน (Border Patrol Police)

ตชด. เป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานระดับกองบัญชาการ มีนายตำรวจระดับนายพลตำรวจโทเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจตะเวนชายแดนถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2494 โดยมีจุดมั่งหวังให้มีความสามารถแตกต่างไปจากตำรวจทั่วไปคือ สามารถทำการรบได้อย่างทหาร สามารถป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างตำรวจ และสามารถดำเนินการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนได้เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน

ตชด.ทำหน้าที่อะไร
ตำรวจตะเวนชายแดน ทำหน้าที่รักษาความสงบและปราบปรามการกระทำผิดทุกชนิดที่เกิดขึ้นตามชายแดนหรือพรมแดนของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งในเรื่องการกระทำความผิดทั่วไป การลักลอบขนยาเสพติด และการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า เป็นต้น

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top