ช้างเท้าหน้า

ช้างเท้าหน้า หมายถึง เป็นหัวหน้าหรือผู้นำ แล้วให้คนอื่นทำตาม หรือเป็นหัวหน้าครอบครัว

ขยายความสำนวนสุภาษิตคำว่า ช้างเท้าหน้า โบราณท่านนิยมใช้กับคนที่มีหน้าที่เป็นผู้นำ เช่น หัวหน้าแผนก เจ้าของบริษัท หัวหน้ากงสีของครอบครัว และหัวหน้าครอบครัวเป็นต้น

ตัวอย่างเช่น
– เรื่องของครอบครัวนี่ ฉันว่าเอาตามที่คุณตัดสินใจก็แล้วกัน คุณเป็นช้างเท้าหน้านี่
– เรื่องการขอโบนัสเป็นพิเศษนี่ พี่เป็นผู้จัดการแผนก เป็นช้างเท้าหน้า คงต้องเป็นคนออกหน้าครับ แต่พวกผมก็จะสนับสนุนเต็มที่
– เรื่องการขยายธุรกิจตามที่พี่ใหญ่นำเสนอ ผมเอาด้วยครับ พี่เป็นช้างเท้าหน้า อันไหนที่พี่เห็นว่าดี พวกผมก็เอาด้วยครับ

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top