ช้างมีกี่สายพันธุ์ อะไรบ้าง

ช้าง (Elephant) คือ สัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กินพืชเป็นอาหาร และชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม หรือที่เรียกกันว่า โขลง ปัจจุบันจำนวนประชากรช้างทั่วโลกลดลงอย่างรวดเร็ว (ยกเว้นบางประเทศที่มีการอนุรักษ์อย่างจริงจัง) อันเนื่องมาจากการล่าช้างเพื่อเอางา ซึ่งมีราคาสูง อีกทั้งพืชที่ป่าที่ลดลง ทำให้แหล่งอาหารของช้างลดลงไปด้วย ดังนั้นจึงเกิดกระแสการอนุรักษ์ช้างขึ้นทั่วโลก รวมถึงการออกกฏหมายระหว่างประเทศในเรื่องการห้ามค้างาช้างอีกด้วย

ช้างมีกี่สายพันธุ์
ถ้าจัดแบ่งตามสายพันธุ์ ช้างในโลกเราจะมีอยู่ด้วยกัน 2 สายพันธุ์ คือ

1. ช้างแอฟริกา (African elephant)
ช้างแอฟริกาเป็นช้างที่มีขนาดใหญ่กว่าช้างเอเชีย มีหูขนาดใหญ่ ตัวผู้มีขนาดลำตัวสูง 3.5 – 4 เมตร หนัก 5-6 ตัน ส่วนตัวเมียจะมีขนาดเล็กกว่า คือสูงประมาณ 3 เมตร และหนัก 3.4 – 4.5 ตัน สามารถพบได้ทั่วไปแทบทุกส่วนของทวีปแอฟริกา ช้างแอฟริกามีงาทั้งตัวผู้และตัวเมีย นักวิทยาศาสตร์พบว่า ช้างแอฟริกาเกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคไพลสโตซีน (2,588,000 – 11,700 ปีมาแล้ว) ปัจจุบันมีช้างแอฟริกาเหลืออยู่ไม่เกิน 700,000 ตัว

ช้างมีกี่สายพันธุ์

ช้างแอฟริกา

2. ช้างเอเชีย (Asian elephant)
ช้างเอเชีย จะมีขนาดเล็กกว่าช้างแอฟริกา มีลักษณะลำตัวอ้วนกลม หัวกลมใหญ่ และมีนิสัยดุร้ายน้อยกว่าช้างแอฟริกา (ยกเว้นกรณีตกมันหรือบาดเจ็บ) ช้างเอเชียตัวผู้และตัวเมียจะมีขนาดไม่ต่างกันมาก ความสูงอยู่ในช่วง 2-4 เมตร และหนัก 3-5 ตัน ช้างตัวผู้เราจะมีชื่อเรียกเฉพาะว่าช้างพลาย หรือ ช้างงา ส่วนตัวผู้ที่ไม่มีงาจะเรียกว่าช้างสีดอ และตัวเมียจะเรียกว่า ช้างพัง โดยที่ช้างพังอาวุโสจะทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม หรือจ่าโขลง ปัจจุบันเหลือช้างเอเชียเหลืออยู่ในธรรมชาติราว 60,000 ตัว

ช้างมีกี่สายพันธุ์

ช้างเอเชีย

ช้างมีกี่สปีชีส์
แต่ถ้าจัดแบ่งตามสปีชีส์ (Species) ช้างจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 สปีชีส์ คือ
1. ช้างแอฟริกา Loxodonta africana เป็นช้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุด อาศัยอยู่ตามที่โล่ง และป่าทั่วไปในแอฟริกา
2. ช้างป่าแอฟริกา Loxodonta cyclotis เป็นช้างที่มีขนาดรองลงมา อาศัยอยู่แถบใจกลางทวีปแอฟริกา
3. ช้างเอเชีย Elephas maximus มีขนาดเล็กที่สุด พบมากในอินเดีย พม่า ไทย และลาว

ช้างเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่อยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ โดยมีมนุษย์เป็นต้นตอหลัก ทั้งจากการล่าช้างเพื่อเอางาไปขาย และการบุกรุกพื้นที่ป่าทำลายแหล่งอาหารของช้าง แต่สถานการณ์ของช้างในประเทศไทยถือว่าค่อนข้างดี เพราะได้มีการอนุรักษ์อย่างจริงจังมาหลายปี ทำให้ช้างป่าตามธรรมชาติเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับช้าง
– ช้างป่าเรียกว่า ตัว ส่วนช้างบ้านเรียกว่า เชือก
– ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติของไทยและลาว (ลาวเดิมชื่ออาณาจักรล้านช้าง)
– ช้างเป็นสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
– งวงช้าง ทำหน้าที่เป็นทั้งจมูกและมือในเวลาเดียวกัน
– ช้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
– ช้างออกลูกครั้งละ 1 ตัว โดยแม่ช้างใช้เวลาตั้งท้องนาน 22 เดือน
– ช้างแอฟริกามีงาทั้งตัวผู้และตัวเมีย และช้างเอเชียมีงาเฉพาะตัวผู้
– ปัจจุบันแทบทุกประเทศได้ออกกฏหมายห้ามค้างาช้าง เพื่อช่วยลดจำนวนช้างที่ถูกฆ่าเพื่อเอางา
– ปัจจุบันเหลือช้างทุกสายพันธุ์อยู่บนโลกไม่เกิน 800,000 ตัว
– ช้างกินอาหารประมาณ 10% ของน้ำหนักตัว ต่อวัน

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top