ประวัติ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช

ศ.ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช

ประวัติ ชัยอนันต์ สมุทวณิช นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์

เกิด 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2487
ชื่อเล่น / ชื่ออื่น / ชื่อจริง ศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช, ชื่อเล่น ปิ๋ง
บิดา พล.ต.ต.ชนะ สมุทวณิช
มารดา นางสำเหนียก สมุทวณิช
ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร
การศึกษา ประถมศึกษา วชิราวุธวิทยาลัย
มัธยมศึกษาปีที่ 8 วชิราวุธวิทยาลัย
ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ แผนกนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวิกตอเรีย ประเทศนิวซีแลนด์
ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
ปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
คู่สมรส นางสุภาธร สมุทวณิช, สกุลเดิม สาครบุตร
บุตร/ธิดา 3 คน
นายพชร สมุทวณิช
นางพลอย จริยะเวช
นายพลาย สมุทวณิช
ประวัติการทำงาน อดีต อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ ถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
อดีต ศาสตราจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
อดีตสมาชิกวุฒิสภา
อดีตผู้บังคับการ วชิราวุธวิทยาลัย
อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ 2518
อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในฐานะนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ
อดีตกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
อดีตประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
อดีตนายกราชบัณฑิตยสถาน
อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
สียชีวิต 15 กันยายน พงศ. 2561 อายุ 74 ปี
เกร็ดความรู้ ศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช ถือว่าเป็นนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ในลำดับต้น ๆ ของประเทศไทย เคยได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2529 สาขา รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top