ฉันทามติ หมายถึงอะไร

ฉันทามติ หมายถึง ความเห็นพร้อง

ฉันทามติ หรือ ฉันทานุมัติ ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า Consensus ซึ่งหมายถึง มีความรู้สึกร่วมกัน เห็นด้วย เห็นพร้องกันอย่างเอกฉันท์ มีข้อตกลงหรือผลสรุปร่วมกันอย่างเป็นเอกฉันท์

โดยส่วนมากแล้ว การจะเดินทางไปสู่ฉันทามติได้นั้น มักผ่านกระบวนการดังต่อไปนี้
1. ถกอภิปราย
2. แจกแจงข้อเสนอ/ทางเลือก
3. ระบุตัวตนผู้มีส่วนร่วม/ส่วนได้ส่วนเสี
4. ร่วมกันปรับปรุง แก้ไขข้อเสนอ/ทางเลือก
5. ประเมินเสียงสนับสนุน
6. สรุปมติ หรือถ้าไม่สามารถหามติร่วมกันได้ ให้กลับไปทำข้อที่ 1-5 ใหม่ จนกว่าจะมีการสรุปมติได้

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top