จิตสาธารณะคืออะไร มีข้อดีอย่างไรบ้าง

จิตสาธารณะ (Public mind, Public consciousness) คือ ความรู้สึกของบุคคลที่มองเห็นถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม แล้วรู้สึกอยากเข้าไปมีส่วนในการช่วยเหลือสังคมในเรื่องต่างๆ ที่เป็นปัญหา หรือเกิดความเดือดร้อน โดยรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ในความรับผิดชอบ พร้อมลงมือปฏิบัติร่วมช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่สังคมของเราร่วมกับผู้อื่น หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็นน้ำใจของคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันในสังคมด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลใดๆ ตอบแทนนั่นเอง

————– advertisements ————–

ข้อดีของการมีจิตสาธารณะคืออะไร?
– ทำให้เป็นคนคิดบวก มองผู้อื่นในแง่ที่ดี ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น
– ทำให้เราเป็นคนที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้เป็นอย่างดี และปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้ดี
– ทำให้เป็นที่รักใคร่จากผู้คนรอบข้าง และได้รับความเมตตา
– ทำให้เป็นคนไม่เห็นแก่ตัว คิดถึงส่วนรวมเป็นหลักมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
– ทำให้เป็นคนเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
– ทำให้เป็นคนมีเหตุมีผล เข้าใจและเห็นใจในความทุกข์เดือดร้อนของผู้อื่นโดยไม่เหยียดหยามหรือทับถมผู้อื่น
– ทำให้เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
– ทำให้เป็นคนใจกว้าง มีความรักให้แก่ผู้คนและสิ่งรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นคน, สัตว์, พืช หรือสิ่งแวดล้อมต่างๆ เป็นต้น
– ทำให้กลายเป็นผู้ชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่นิ่งดูดาย ไม่คิดว่าไม่ใช่เรื่องของตน แล้วละเลยปล่อยทิ้งให้ผู้อื่นเดือดร้อน
– เมื่อถึงยามที่เราเดือดร้อนก็จะมีผู้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเช่นกัน

จิตสาธารณะ

จิตสาธารณะ มีความสำคัญมากต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม

ซึ่งการมีจิตสาธารณะนี้หากเราเริ่มปลูกฝังกันตั้งแต่เด็ก ก็จะทำให้เด็กสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีของสังคมได้ดี โดยพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถฝึกให้เด็กเริ่มเรียนรู้จากการมีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อตนเอง เรียกว่าเริ่มกันตั้งแต่สิ่งเล็กน้อยใกล้ๆ ตัว ทำให้เด็กค่อยๆ รู้จักการเรียนรู้จากสิ่งที่เรียกว่ากฎของธรรมชาติการอยู่ร่วมกันที่ผ่านการสอนและฝึกฝนมาจากตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ที่สำคัญพ่อแม่ผู้ปกครองควรทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กด้วย ก็จะทำให้เด็กเหล่านี้โตขึ้นมากลายเป็นผู้มีจิตสาธารณะของสังคมนั่นเอง

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top