จำนวน ส.ส. ของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ 350 คน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในแต่ละจังหวัด เพื่อรองรับการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โดยใช้ฐานจำนวนประชากรของกรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจำนวน 66,188,503 คน เป็นฐานในการคำนวณ เมื่อคำนวณเทียบกับจำนวน ส.ส. เขตซึ่งรัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 กำหนดให้มีทั้งหมด 350 เขต เขตละ 1 คน รวม 350 คนแล้ว จะได้ว่า ส.ส. 1 คน ต่อจำนวนประชาชน 189,110 คน ทำให้แต่ละจังหวัดมีจำนวน ส.ส. ดังนี้

————– advertisements ————–

 

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในแต่ละจังหวัด

จังหวัด จำนวนประชากร (คน) จำนวน ส.ส. (คน) จำนวนประชากรต่อ ส.ส. 1 คน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 5,682,415 30 189,413.83
จังหวัดกระบี่ 469,769 2 234,884.50
จังหวัดกาญจนบุรี 887,979 5 177,595.80
จังหวัดกาฬสินธุ์ 986,005 5 197,201.00
จังหวัดกำแพงเพชร 729,133 4 182,283.25
จังหวัดขอนแก่น 1,805,910 10 180,591.00
จังหวัดจันทบุรี 534,459 3 178,153.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา 709,889 4 177,472.25
จังหวัดชลบุรี 1,509,125 8 188,640.63
จังหวัดชัยนาท 329,722 2 164,861.00
จังหวัดชัยภูมิ 1,139,356 6 189,892.67
จังหวัดชุมพร 509,650 3 169,883.33
จังหวัดเชียงราย 1,287,615 7 183,945.00
จังหวัดเชียงใหม่ 1,746,840 9 194,093.33
จังหวัดตรัง 643,072 3 214,357.33
จังหวัดตราด 229,649 1 229,649.00
จังหวัดตาก 644,267 3 214,755.67
จังหวัดนครนายก 259,342 1 259,342.00
จังหวัดนครปฐม 911,492 5 182,298.40
จังหวัดนครพนม 718,028 4 179,507.00
จังหวัดนครราชสีมา 2,639,226 14 188,516.14
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1,557,482 8 194,685.25
จังหวัดนครสวรรค์ 1,065,334 6 177,555.67
จังหวัดนนทบุรี 1,229,735 6 204,955.83
จังหวัดนราธิวาส 796,239 4 199,059.75
จังหวัดน่าน 479,838 3 159,946.00
จังหวัดบึงกาฬ 423,032 2 211,516.00
จังหวัดบุรีรัมย์ 1,591,905 8 198,988.13
จังหวัดปทุมธานี 1,129,115 6 188,185.83
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 543,979 3 181,326.33
จังหวัดปราจีนบุรี 487,544 3 162,514.67
จังหวัดปัตตานี 709,796 4 177,449.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 813,852 4 203,463.00
จังหวัดพังงา 267,491 1 267,491.00
จังหวัดพัทลุง 524,857 3 174,952.33
จังหวัดพิจิตร 541,868 3 180,622.67
จังหวัดพิษณุโลก 865,368 5 173,073.60
จังหวัดเพชรบุรี 482,375 3 160,791.67
จังหวัดเพชรบูรณ์ 995,331 5 199,066.20
จังหวัดแพร่ 447,564 2 223,782.00
จังหวัดพะเยา 477,100 3 159,033.33
จังหวัดภูเก็ต 402,017 2 201,008.50
จังหวัดมหาสารคาม 963,072 5 192,614.40
จังหวัดมุกดาหาร 350,782 2 175,391.00
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 279,088 1 279,088.00
จังหวัดยะลา 527,295 3 175,765.00
จังหวัดยโสธร 539,542 3 179,847.33
จังหวัดร้อยเอ็ด 1,307,911 7 186,844.43
จังหวัดระนอง 190,399 1 190,399.00
จังหวัดระยอง 711,236 4 177,809.00
จังหวัดราชบุรี 871,714 5 174,342.80
จังหวัดลพบุรี 757,273 4 189,318.25
จังหวัดลำปาง 746,547 4 186,636.75
จังหวัดลำพูน 405,918 2 202,959.00
จังหวัดเลย 641,666 3 213,888.67
จังหวัดศรีสะเกษ 1,472,031 8 184,003.88
จังหวัดสกลนคร 1,149,472 6 191,578.67
จังหวัดสงขลา 1,424,230 8 178,028.75
จังหวัดสตูล 319,700 2 159,850.00
จังหวัดสมุทรปราการ 1,310,766 7 187,252.29
จังหวัดสมุทรสงคราม 193,902 1 193,902.00
จังหวัดสมุทรสาคร 568,465 3 189,488.33
จังหวัดสระแก้ว 561,938 3 187,312.67
จังหวัดสระบุรี 642,040 3 214,013.33
จังหวัดสิงห์บุรี 210,088 1 210,088.00
จังหวัดสุโขทัย 599,319 3 199,773.00
จังหวัดสุพรรณบุรี 852,003 4 213,000.75
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1,057,581 6 176,263.50
จังหวัดสุรินทร์ 1,397,180 7 199,597.14
จังหวัดหนองคาย 521,886 3 173,962.00
จังหวัดหนองบัวลำภู 511,641 3 170,547.00
จังหวัดอ่างทอง 281,187 1 281,187.00
จังหวัดอุดรธานี 1,583,092 8 197,886.50
จังหวัดอุทัยธานี 392,942 2 196,471.00
จังหวัดอุตรดิตถ์ 457,092 2 228,546.00
จังหวัดอุบลราชธานี 1,869,633 10 186,963.30
จังหวัดอำนาจเจริญ 378,107 2 189,053.50

สรุปยอดจำนวน ส.ส. ที่มีได้ตามภาคต่าง ๆ ได้ดังนี้
1. กรุงเทพมหานคร มี ส.ส. 30 คน
2. ภาคกลาง มี ส.ส. 76 คน
3. ภาคเหนือ มี ส.ส. 33 คน
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี ส.ส. 116 คน
5. ภาคใต้ มี ส.ส. 50 คน
6. ภาคตะวันออก มี ส.ส. 26 คน
7. ภาคตะวันตก มี ส.ส. 19 คน

จังหวัดที่มีจำนวน ส.ส. มากที่สุดคือกรุงเทพมห่นคร จำนวน 30 คน ส่วนจังหวัดที่มี ส.ส. แค่เพียง 1 คนนั้นมีทั้งหมด 7 จังหวัด คือ จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดพังงา จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดระนอง จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดอ่างทอง

หมายเหตุ จำนวน ส.ส. แบบแบ่งเขต กำหนดไว้ในรัฐะรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 83 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 83 บัญญัติไว้ว่า…

สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจํานวนห้าร้อยคน ดังนี้
(๑) สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจํานวนสามร้อยห้าสิบคน
(๒) สมาชิกซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจํานวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน

ในกรณีที่ตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่มีการเลือกตั้ง หรือประกาศชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่

ในกรณีมีเหตุใดๆ ที่ทําให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อมีจํานวนไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบคน ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top