จาตุรงคสันนิบาต หมายถึงอะไร

จาตุรงคสันนิบาต หมายถึง การประชุมที่ประกอบด้วยองค์ 4

วันจาตุรงคสันนิบาต คืออีกชื่อเรียกหนึ่งของวันมาฆบูชา หรือ วันมาฆปูรณมีบูชา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย อันเป็นวันที่เกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้น 4 อย่างในวันนี้ กล่าวคือ

1. เป็นวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวง เดือน 3
2. พระสงฆ์สาวกจำนวน 1250 รูป ซึ่งจาริกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในที่ต่าง ๆ เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ เวฬุวันวนาราม กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ อย่างพร้อมเพรียงกันโดยไม่ได้นัดหมาย
3. พระสงฆ์ทั้ง 1250 รูป เหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 ทั้งสิ้น และได้รับการบวชจากพระพุทธเจ้าโดยตรง (เรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา)
4. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่ชื่อว่า โอวาทปาติโมกข์ อันเป็นพระคาถาสั้น ๆ แต่ถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา อันได้แก่ การทำความดี ละเว้นความชั่ว และการทำจิตใจให้บริสุทธิ์

ในวันจาตุรงคสันนิบาตนี้ พุทธศาสนิกชนจะนิยมเข้าวัดฟังธรรม ทำบุญตักบาตรในตอนเช้า แล้วเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในตอนค่ำ ตลอดจนบำเพ็ญตนให้อยู่ในเขตบุญ ละเว้นความชั่วทั้งปวง ตลอดจนทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ดังคำสอนในโอวาทปาติโมกข์ของพระพุทธองค์

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top