พระราชประวัติ ขุนหลวงพะงั่ว

พระราชประวัติ ขุนหลวงพะงั่ว (สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1) พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 3 แห่งกรุงศรีอยุธยา และลำดับที่ 1 แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ

พระนามลำลอง / พระนามอื่น สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1
อาณาจักร/ราชวงศ์ อาณาจักรอยุธยา ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
พระราชสมภพ ไม่ปรากฏหลักฐาน
พระราชบิดา ไม่ปรากฏพระนาม
พระราชมารดา ไม่ปรากฏพระนาม
พระมเหสี ไม่ปรากฏพระนาม
พระราชโอรส/ธิดา สมเด็จพระเจ้าทองลัน
เสด็จขึ้นครองราชย์ พ.ศ. 1913 – พ.ศ. 1931
พระราชกรณียกิจ 1. ด้านพระศาสนา ทรงทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาในอาณาจักรอยุธยาให้เจริญรุ่งเรือง และทรงสร้างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
2. ด้านการสงคราม รัชสมัยของพระองค์เป็นรัชสมัยที่มีสงครามชุกมากรัชสมัยหนึ่ง ทั้งสงครามกับเขมรแปรพักตร์ และสงครามชากังราวเมืองหน้าด่านของอาณาจักรสุโขทัยอีก 4 ครั้ง
สวรรคต พ.ศ. 1931
ระยะเวลาครองราชย์ 18 ปี
รัชกาลก่อนหน้า สมเด็จพระราเมศวร
รัชกาลถัดไป สมเด็จพระเจ้าทองลัน
เกร็ดความรู้ ขุนหลวงพะงั่ว ขุนหลวงพะงั่ว หรือ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 เป็นพระเชษฐาของพระมเหสีของสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง (พี่เมีย) แต่เดิมสมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงโปรดเกล้าให้ครองเมืองสุพรรณบุรี เมื่อสมเด็จพระเจ้าอู่ทองสวรรคต สมเด็จพระราเมศวรซึ่งเป็นพระราชโอรสจึงขึ้นครองราชย์ต่อ แต่ต่อมาทรงสละราชสมบัติและถวายราชสมบัติแด่ขุนหลวงพะงั่วผู้เป็นพระมาตุลา (ลุง) ให้ครองกรุงศรีอยุธยา แล้วพระองค์เสด็จกลับไปครองเมืองลพบุรีตามเดิม

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top