ขาดทุนสะสม คืออะไร

ขาดทุนสะสม คือ ยอดกำไร (ขาดทุน) สะสมตั้งแต่เริ่มกิจการจนถึงปัจจุบัน ภายหลังจากหักเงินปันผลแล้ว

ยอดขาดทุนสะสมนั้น เป็นตัวบ่งชี้สถานการณ์หรือสภาพทางธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ ถ้าบริษัทมียอดขาดทุนสะสมมาก นั่นแสดงว่าผลการดำเนินงานของบริษัทไม่ดี มีผลกำไรจากการดำเนินงานน้อยกว่ารายจ่าย ดังนั้นบริษัทจำเป็นจะต้องตัดลดค่าใช้จ่าย และ/หรือ เพิ่มความสามารถในการทำกำไรของกิจการให้สูงขึ้น ถ้าไม่สามารถทำได้บริษัทก็จำเป็นจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการเรียกเงินลงทุนจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม หรือหาเงินกู้ยืมเพิ่มเติมจากสถาบันการเงิน เพื่อให้มีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ ไม่เช่นนั้นกิจการอาจจะต้องล้มเลิกไป

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top