พระประวัติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

พระประวัติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

ประสูตร 11 ธันวาคม พ.ศ. 2333 ในรัชสมัยพระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระนามเดิม / พระนามอื่น พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าวาสุกรี
สถิต ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์ ท่าเตียน)
พระบิดา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 28
พระมารดา เจ้าจอมมารดาจุ้ย (ท้าวทรงกันดาล)
พระอุปัชฌาย์ ไม่ปรากฏหลักฐาน
วิทยาฐานะ ไม่ปรากฏหลักฐาน
เปรียญธรรม ไม่ปรากฏหลักฐาน
สมณศักดิ์/พระอิสริยยศ – พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าวาสุกรี
– พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าพระวาสุกรี
– พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นนุชิตชิโนรส
– พระบรมวงศ์เธอ กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส
– สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
– สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
สถาปนา พ.ศ. 2394
สิ้นพระชนม์ พ.ศ. 2396
ระยะเวลาดำรงพระยศ 2 ปี
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ก่อนหน้า สมเด็จพระสังฆราช (นาค)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ถัดไป สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
เกร็ดความรู้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงเป็นพระราชวงศ์พระองค์แรกที่ทรงออกผนวชและได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาให้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระปรีชาเป็นที่ประจักษ์ทั้งทางโลกและทางธรรม ทรงพระนิพนธ์หนังสือไว้เป็นจำนวนมาก เช่น ลิลิตตะเลงพ่าย พระราชพงศาวดาร ฉบับสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส เทศนาพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ลิลิตกระบวนพยุหยาตราพระกฐินสถลมารค และชลมารค เป็นต้น จนได้รับการถวายพระนามว่าเป็นรัตนกวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และในปี พ.ศ. 2533 องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ประกาศยกย่องสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับโลก ประจำปี พ.ศ. 2533

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top