คำไทยน่ารู้

วิสุงคามสีมา คืออะไร

ตามที่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2554 วิสุงคามสีมาคือ เขตที่พระราชทานแก่สงฆ์เพื่อใช้เป็นที่สร้างพระอุโบสถ หรือแปลให้ง่ายขึ้นได้ว่า เขตที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานแก่พระสงฆ์เป็นการเฉพาะเพื่อใช้สร้างอุโบสถโดยประกาศเป็นพระบรมราชโองการ ด ... Read More »

ประเพณี หมายถึงอะไร

ประเพณี ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ขนบธรรมเนียมแบบแผน ซึ่งสามารถแยกคำต่าง ๆ ออกได้เป็น ขนบ มีความหมายว่าระเบียบแบบอย่าง ธรรมเนียมมีความหมายว่าที่นิยมใช้กันมา และเมื่อนำมารวมกันแล้วก็มีความหมายว่าความประพฤติที่คนส่วนใหญ่ ยึดถือเป็น ... Read More »

สมมติเทพ หมายถึงอะไร?

สมมติเทพ เป็นคำนาม แปลว่า เทวดาโดยสมมติ ซึ่งหมายถึง พระเจ้าแผ่นดินหรือพระมหากษัตริย์ ในคติความเชื่อของคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณ เรามีความเชื่อกันว่าพระมหากษัตริย์คือเทพหรือเทวดาจุติลงมาเกิด เพื่อให้มาปกครองแผ่นดิน เพื่อความผาสุกและอยู่ดีกินดีของอาณาประชาร ... Read More »

ทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไร มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร

ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) คือ ผลงานที่เกิดจากความคิดในการสร้างสรรค์หรือประดิษฐ์คิดค้นของใครก็ตามแล้วไม่ต้องการให้ใครมาลอกเลียนแบบความคิดของเรา ไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ก็ตาม ซึ่งคนไทยเราส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับคำว่าลิขสิ ... Read More »

จป.วิชาชีพ คืออะไร มีหน้าที่อะไรบ้าง

จป.วิชาชีพ ย่อมาจาก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (Safety Officer) ซึ่งมีหน้าที่ในการคอยดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และให้ปฏิบัติไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยเป็นตำแหน่งที่กฎหมายได้กำหนดบังคับให้นายจ้างต้องมี ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุต ... Read More »

งานธุรการคืออะไร ต้องทำอะไรบ้าง

งานธุรการ คือ งานที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบค่อนข้างกว้างพอสมควร ทำให้หลายๆ คนอาจเกิดความสับสน เนื่องจากงานด้านนี้มีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันกับงานของฝ่ายบุคคล แต่งานด้านธุรการนี้จะมีความแตกต่างกับงานของฝ่ายบุคคลตรงที่จะมีการประสานงานเป็นหลัก โดยงานธุร ... Read More »

ขายฝากคืออะไร มีข้อดีข้อเสียอย่างไร

การขายฝาก คือ การขายประเภทหนึ่งที่ทรัพย์สินจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อฝากทันที แต่ผู้ขายฝากยังอาจสามารถไถ่ถอนทรัพย์สินคืนจากผู้ซื้อฝากได้ แต่ต้องเป็นไปภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งการขายฝากนี้สามารถทำได้กับทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ไม่ว่า ... Read More »

สสารคืออะไร มีสถานะอะไรบ้าง

สสาร (Matter) คือ สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวของเรา เป็นสิ่งที่มีมวล มีตัวตน ต้องการที่อยู่ สัมผัสได้ ซึ่งอาจจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมต่างๆ หรืออากาศ เป็นต้น โดยที่สสารมีอยู่ด้วยกันหลายสถานะ โดยที่สสารแทบทุกชนิดสามารถเปลี่ยนสถานะ ... Read More »

โทรสารคืออะไร มีกี่ชนิด อะไรบ้าง

โทรสาร หรือแฟกซ์ (Fax) คือ เทคโนโลยีในการสื่อสารโทรคมนาคมชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้สำหรับการโอนถ่ายข้อมูลของเอกสารต่างๆ ผ่านอุปกรณ์บนเครือข่ายโทรศัพท์ โดยเป็นการทำสำเนาเอกสารจากต้นฉบับตัวจริงยังต้นทางผู้ส่งสารไปยังปลายทางโดยผ่านเทคโนโลยีทางโทรศัพท์ และเอกสารที่ ... Read More »

ซักแห้งคืออะไร มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร

ซักแห้ง (Dry Cleaning) เป็นการทำความสะอาดเสื้อผ้าโดยไม่ใช้น้ำ แต่จะใช้น้ำยาซักแห้งแบบพิเศษที่เรียกว่า เปอร์โคลอโธเอลีน (PERCHLOROETHYLENE) โดยผ่านกระบวนการขจัดคราบที่ใช้น้ำมันเป็นตัวทำละลาย ทำให้คราบสกปรกต่างๆ หลุดออกมาจากผ้า และเนื่องจากการใช้สารทำละล ... Read More »

advertisements
Scroll To Top